do kasy suma: 0,00 zł
Wersje językowe
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

prowadzonego pod adresem www.spectrumsmart.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem sklep.spectrumsmart.pl jest prowadzony przez spółkę Wojnarowscy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-432) przy ul. Gospodarczej 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000047452, NIP: 9542386911, REGON: 277560336, kapitał zakładowy 2 575 000,00 zł, (zwaną dalej również: „Sprzedawcą”).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady zwierania umów sprzedaży (w tym prawa i obowiązki stron wynikające z zawieranych umów sprzedaży) za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Sprzedawca prowadzi odpłatną sprzedaż internetową towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, dostępnym pod adresem https://spectrumsmart.pl/ Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy następującymi sposobami:

a) drogą poczty elektronicznej na adres: info@spectrumsmart.pl
b) drogą korespondencyjną na adres siedziby Sprzedawcy, tj.: ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice.

4. Przez Klienta rozumie się każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która składa zamówienie w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

5. Przez konsumenta rozumie się osobę fizyczną, która stosownie do art. 221 Kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen lub cech produktów, a także asortymentu Sklepu Internetowego lub innych informacji widniejących w Sklepie Internetowym. Nie narusza to jednak praw Klientów, którzy złożyli zamówienie lub zawarli umowę sprzedaży przed wprowadzeniem zmian.

7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

8. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe jedynie przy spełnianiu minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
b) dostęp do poczty elektronicznej i aktywne konto e-mail
c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; d) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

§ 2. Zamówienia

1. Zawartość przedstawiana w Sklepie Internetowym (w szczególności ceny, opis produktów, dostępność produktów) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a tym samym złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy sprzedaży. Zawartość ta, stosownie do art. 71 Kodeksu cywilnego stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Z różnych przyczyn, takich jak np. błąd systemu informatycznego czy opóźnienia systemowe w aktualizacji stanu magazynowego, informacje widniejące w Sklepie Internetowym mogą być niegodne ze stanem rzeczywistym lub nieaktualne, a tym samym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia. Do zawarcia umowy konieczne jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w następujący sposób:

- Zamówienia składa się poprzez Koszyk zamówień na stronie Sklepu Internetowego,

- Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Koszyka zamówień Klient każdorazowo otrzyma wiadomość e-mail, wysłaną na adres poczty elektronicznej wskazany przez niego w formularzu zamówienia, zawierającą prośbę o potwierdzenie złożonego zamówienia poprzez kliknięcie (otworzenie) linku aktywacyjnego. W wiadomości tej Klient będzie jednocześnie wyraźnie informowany, że złożenie i potwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Zamówienie uważa się za skutecznie złożone dopiero z momentem potwierdzenia złożonego zamówienia przez Klienta.

3. Po potwierdzeniu przez Klienta złożonego zamówienia, o którym mowa powyżej w § 2 ust. 2, Sprzedawca dokona weryfikacji poprawności złożonego Zamówienia (np. czy podano informacje niezbędne do realizacji jak np. adres dostawy itd.) i możliwości jego zrealizowania. Umowa sprzedaży zostaje zawarta dopiero w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez zmianę statusu zamówienia na „Przyjęte do realizacji”, o czym Klient informowany jest drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez niego w formularzu zamówienia. O każdej innej zmianie statusu zamówienia klient również będzie każdorazowo informowany w ten sam sposób.

4. Jeśli Sprzedawca stwierdzi brak możliwości zrealizowania zamówienia, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.

5. Jeśli Klient dokonał płatności jeszcze przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, a Sprzedawca odmówi przyjęcia zamówienia do realizacji, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi wpłaconą kwotę. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdzi Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub na wyraźne żądanie Klienta pisemnie na wskazany przez Klienta adres.

§ 3. Ceny i sposoby płatności

1. Klient jest przez Sprzedawcę informowany, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, o łącznej cenie towaru i wszelkich dodatkowych opłatach (np. koszty transportu, koszty płatności itp.). Tym samym Klient przed złożeniem zamówienia jest informowany o łącznej kwocie, jaką zobowiązany będzie za dane zamówienie zapłacić. Klient składając zamówienie zobowiązuje się do zapłaty powyższej kwoty.

2. Klient podczas składania zamówienia wybiera sposób płatności. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące sposoby płatności:

a) płatność z góry w formie przedpłaty – poprzez system płatności online: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.,

b) płatność z góry w formie przedpłaty - płatność przelewem tradycyjnym na następujący rachunek bankowy Sprzedawcy: 74 1050 1214 1000 0007 0006 2714

c) płatność za pobraniem, która jest dopuszczalna wyłącznie do zamówień o wartości nie większej niż 5000 zł.

3. System płatności online, o którym mowa powyżej w § 3 ust. 2 pkt a) Regulaminu, obsługiwany jest przez imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909. Dopuszcza on następujące formy płatności:

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
  • GPay

4. Koszty transportu ponosi Klient. Jednakże w przypadku zakupu towarów o wartości przekraczającej 99 zł, przy płatności z góry (tj. § 3 ust. 2 pkt. a lub pkt b Regulaminu) transport jest gratis.

5. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto.

§ 4. Realizacja zamówień, dostawa towaru

1. Sprzedawca dostarcza Klientowi zakupione towary za pośrednictwem przewoźnika, tj. kuriera Fedex na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia, przy czym dostawa ograniczona jest wyłącznie do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W przypadku, gdy Klient chce, aby towar dostarczono poza granicę terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, powinien przed złożeniem zamówienia skontaktować się ze Sprzedawcą i zapytać o taką możliwość i ewentualne koszty takiej dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy wysyłki towaru za granicę terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Przewidywany (orientacyjny) termin nadania przez Sprzedawcę przesyłki z zamówionymi towarami to: a) 1-3 dni robocze od momentu otrzymania pełnej płatności przez Sprzedawcę (tj. od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy), w przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności z góry (przelew tradycyjny lub system płatności online obsługiwany przez imoje (Bank ING)), b) 1-3 dni robocze od momentu Przyjęcia zamówienia do realizacji, w przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności w postaci płatności przy odbiorze. Czas dostawy przesyłki zależy od kuriera, a Sprzedawca nie ma na niego wpływu. Zwykle jednak czas ten wynosi nie więcej niż 1-4 dni od momentu nadania przesyłki.

4. Z chwilą wydania towaru kurierowi na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy Klientów będących konsumentami – jeśli Klient jest konsumentem, korzyści i ciężary związane rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na niego dopiero z chwilą faktycznego dostarczenia mu przesyłki przez kuriera.

5. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient obowiązany jest do sprawdzenia jej stanu, a w przypadku występowania uszkodzeń odmówić jej przyjęcia lub zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.

§ 5. Rejestracja Indywidualnego Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego można poprzez rejestrację bezpłatnie utworzyć Indywidualne Konto Użytkownika. Nie jest to jednak konieczne do składania zamówień (składać je można również bez zarejestrowania). Osobę, która utworzyła (zarejestrowała) Indywidualne Konto Użytkownika uważa się za Użytkownika Indywidualnego Konta Użytkownika.

2. Rejestracji Indywidualnego Konta użytkownika dokonuje się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu Internetowego i kliknięcie przycisku „ZAREJESTRUJ SIĘ”. W ramach wypełniania formularza należy podać wymagane w nim dane oraz oświadczyć o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu Internetowego oraz Polityki Prywatności, a także ustalić własne, indywidualne hasło.

3. Z chwilą utworzenia Indywidualnego Konta Użytkownika dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Indywidualnego Konta Użytkownika. Umowa ta może zostać przez strony w dowolnym momencie wypowiedziana bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, co wiąże się z usunięciem Indywidualnego Konta Użytkownika.

4. Prowadzenie Indywidualnego Konta Użytkownika jest bezpłatne.

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy przysługujące Konsumentowi

1. Stosownie do treści art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.) Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny. Prawo to wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy również wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
Takie samo prawo (odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni) przysługuje przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością.

2. Klient celem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru znajdującego się pod adresem: https://spectrumsmart.pl/pl/i/Odstapienie-od-umowy/5

lub złożyć je w inny sposób. Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy spoczywa na Kliencie.

3. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą.

5. W razie skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z zastrzeżeniem znajdującego się poniżej §6 ust. 6 Regulaminu, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia od otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli jednak Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Odsyłane towary powinny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

8. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Klient zobowiązany jest – na swój koszt - zwrócić towar Sprzedawcy osobiście, bądź odesłać go na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty/kuriera itd. uprzednio bezpiecznie go pakując (w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem w transporcie). Wraz z odsyłanym towarem Klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo.

10. Klient powinien zwrócić towar niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 7. Reklamacje, rękojmia za wady, odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Względem Klientów będących konsumentami Sprzedawca odpowiada za niezgodność sprzedanego towaru z umową (rękojmia za wady fizyczne i prawne) stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego, w tym przede wszystkim przepisów o rękojmi za wady tj. art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. Pamiętaj, że jako Sprzedawca mamy obowiązek dostarczyć (sprzedać) Ci rzecz wolną od wad.

2. W celu złożenia reklamacji Klient powinien reklamowany towar dostarczyć (np. osobiście, kurierem itp.) adres siedziby Sprzedawcy (tj. Wojnarowscy sp. z o.o., ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice.) wraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym pod adresem https://spectrumsmart.pl/pl/i/Reklamacja/3

oraz dowodem zakupu towaru. Skorzystanie z przygotowanego przez nas formularza reklamacyjnego nie jest konieczne, lecz znacznie usprawnia procedurę reklamacyjną.

3. Stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie (ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady). Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Nadto, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
Takie samo prawo przysługuje przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością.

4. Pamiętaj, że załatwianie reklamacji u Sprzedawcy nie pozbawia Cię praw, jakie przyznają Ci powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przysługujących Konsumentom pozasądowych sposobów załatwiania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i trybu skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów załatwiania reklamacji i dochodzenia roszczeń możesz znaleźć na przykład w siedzibach lub na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/).

5. Uprzejmie informujemy, że konsumentowi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) przysługuje prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR). Link do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL Kontakt z nami (tj. ze Sprzedawcą) możliwy jest na adres poczty elektronicznej: info@spectrumsmart.pl

6. W obrocie między przedsiębiorcami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.

7. Jeśli na dany towar została udzielona przez Sprzedawcę gwarancja, warunki gwarancji określają dokumenty gwarancyjne oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne pod adresem: Ogólne warunki Gwarancji

8. W obrocie między przedsiębiorcami odpowiedzialność kontraktowa Sprzedawcy (art. 471 Kodeksu cywilnego) ograniczona jest do szkód wyrządzonych przez niego z winy umyślnej.

9. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę na korzyść Kupującego, mimo jej bezzasadności, stanowi jedynie wyraz dobrej woli Sprzedawcy i w żadnym wypadku nie oznacza uznania ewentualnych podobnych zgłoszonych roszczeń.

§ 8. Odbiór zużytego sprzętu, numer BDO

Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, kupując u nas u nas sprzęt elektroniczny lub elektryczny przeznaczony dla gospodarstw domowych, możesz bezpłatnie oddać́ do utylizacji stary sprzęt, jeśli jest on takiego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Nie odbieramy jednak sprzętu niekompletnego. Ponadto możemy odmówić przyjęcia sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

W razie zamiaru przekazania Sprzedawcy ww. sprzętu, proszę skontaktować się ze Sprzedawcą (możliwe sposoby kontaktu są opisane w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu).

W biuletynie informacji publicznej swojej gminy możesz ponadto znaleźć wykaz podmiotów, którym możesz zwrócić zużyty sprzęt.

Sprzedawca jednocześnie informuje, że został wpisany do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) pod numerem 000005620

§ 9. Siła wyższa

1. Poprzez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie sposób zapobiec lub wiązałoby się to z niewspółmiernymi kosztami lub trudnościami. Za takie zdarzenia uznaje się na przykład: powódź, konflikty zbrojne, epidemie lub pandemie, stany zagrożenia epidemiologicznego lub pandemicznego, katastrofy naturalne, pożar, mobilizacje wojskowe, zmiany przepisów prawa, akty administracyjne wydawane przez organy władz lokalnych lub państwowych, wojna i działania wojenne, rebelie, rewolucje, zamachy stanu, akty terrorystyczne, strajki, przestoje i opóźnienia w dostawie materiałów lub mediów i usług pozostające poza kontrolą Sprzedającego.

2. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z zawartych umów sprzedaży lub innych umów zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jeśli jest to spowodowane działaniem siły wyższej. Nie dotyczy to jednak obowiązku zapłaty odsetek przewidzianych w przepisach prawa za opóźnienie w płatności.

3. Sprzedawca, a także Klient jeśli jest konsumentem, ma możliwość odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży lub innej umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jeśli wskutek działania siły wyższej jej wykonanie jest dla niego niemożliwe lub wiąże się z niewspółmiernymi kosztami lub trudnościami. Odstąpienie takie nie stwarza żadnych podstaw do dochodzenia przez żadną ze stron jakichkolwiek roszczeń, w tym odszkodowania itp. Do zachowania powyższego terminu wystarczy w szczególności nadanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłką poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wysłanie takiego oświadczenia drogą poczty elektronicznej, lub skorzystania z innego sposobu składania oświadczeń woli przewidzianego w przepisach prawa.

§ 10. Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych reguluje Polityka Prywatności, którą znajdziesz pod adresem: https://spectrumsmart.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/2Stanowi ona integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają polskie przepisy prawa.

2. W obrocie między przedsiębiorcami wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.

3. Nieważność poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Również w przypadku, gdy nieważność dotyczy jedynie części danego postanowienia, nie ma to wpływu na ważność jego pozostałej części.

4. Niniejszy Regulamin jak również Polityka Prywatności mogą być przez Sprzedawcę zmieniane w dowolnym czasie, jednak zmiany te nie mogą naruszać praw Klientów, którzy złożyli zamówienia przed wprowadzeniem zmian.

5. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 24.04.2020r. 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl